Ψαλμοί

Φιλτράρισμα κατά

Εκδόσεις
more... less
Filter
Αυτόμελα τροπάρια
Τα κατ' ήχον στιχηρά, καθίσματα, κοντάκια, απολυτίκια και εξαποστειλάρια αυτόμελα τροπάρια
18,35 €
Ιεροτελεστικόν τεύχος
Περιέχον τας εις διαφόρους ιεροτελεστίας ψαλλόμενας ακολουθίας: Κατά το τυπικόν της Μ. του Χριστού Εκκλησίας
16,20 €
Οι ψαλμοί της Βίβλου
Δαυίδ, Υιών Κορέ, Ασάφ, Αιμάν, Αιθάν, Μωυσέως, Αγγαίου-Ζαχαρίου, κλπ.
13,46 €
Πνευματικό ψαλτήρι
Ήγουν απάνθισμα στοχασμών περί Θεού από τα έργα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου. Επιλογή: Οσίου Θεοφάνους του Εγκλείστου
15,26 €
Στιχολόγιον
Βιβλίον περιέχον τους στίχους του Ψαλτηρίου μετά μέλους, άλλοτε μεν ειρμολγικού, άλλοτε στιχηραρικού· τους προτασσομένους των τροπαρίων του ημερονυκτίου, και της εβδομάδας όλης, εκάστου ήχου: Καθώς και του όλου ενιαυτού κινητών και ακίνητων εορτών
32,10 €
Το ψαλτήρι
Ερμηνευτικές ομιλίες στους Ψαλμούς του Δαυίδ (μετά σχολίων): Ψαλμοί 19-32, Ομιλίες 36
11,01 €
Το ψαλτήρι
Ερμηνευτικές ομιλίες στους Ψαλμούς του Δαυίδ (μετά σχολίων): Ψαλμοί 1-18, Ομιλίες 35
11,01 €
Ψαλτήριον
Του προφήτου και βασιλέως Δαυΐδ
16,20 €
Ψαλτήριον
Αξία και ωφέλεια των ψαλμών
16,20 €
Ψαλτήριον
Αξία και ωφέλεια των ψαλμών
16,20 €