Περί ορθότητος της ονομασίας της ορθοπαιδικής

Εκδότης: Ερωδιός
ISBN: 9789604540341
€5,09
€4,58
Συμφώνως προς την θεωρίαν της ορθότητας των ονομασιών, ανάλογα με το όνομα γνωρίζομεν και τα ιδιότητας του ονόματος, κατά συνέπειαν αυτή η γνώσις δεν είναι παρά μάθησις και διδασκαλία των πραγμάτων και της φύσεως, των ατνικειμένων και των ενεργειών που ασκούνται από τα αντικείμενα και τας επιδράσεις αυτών των ενεργειών. Η παρούσα μελέτη συνίστασται εις το να ερωτήσωμεν ποίον όνομα είναι εκ φύσεως κατάλληλον δια να ονομασθή η επιστήμη η οποία ασχολείται με τον κλάδον εκείνον της χειρουργικής, όστις έχει ως αντικείμενον την μελέτην των συγγενών και επικτήτων δυσμορφιών ή παθήσεων του ανθρωπίνου σώματος και της θεραπείας αυτών, και εάν κάποια ή κάποιες εκ των ονομασιών ορθοπαιδική, ορθοπεδική, ορθωτική, διορθωτική και ευθειαστική τέχνη είναι ορθή, εμπερικλείουσα τας αρχάς και τα δραστικάς ενεργείας της εν λόγω επιστήμης, δια να αποφανθώμεν εάν αι ενέργειαι αυταί είναι τοιαύτης ονομάτων με πίστιν, συνέπειαν και συνοχήν διά την επιστήμην αυτήν, ήτις εξετάζει εκείνα τα πράγματα, τα οποία είναι σύμφυτα, προς την φύσιν της και απόλυτα ταυτισμένα με το όνομα το οποίον εκ τίνος ορθότητας εδόθη εις αυτήν.
Προδιαγραφές προϊόντος
ΑνθολόγοςΚαμπάνης, Νικόλαος Σ.