Αρχαία ελληνική

Enklima - Έγκλιμα
Untersuchungen zur fr?hgeschichte der griechischen astronomie, geographie und der sehnentafeln
10,77 €
Enneades
Praemisso Porphyrii de vita Plotini deque ordine librorum eius libello
22,40 €
Galenus scripta minora
Περί ψυχής, παθών και αμαρτημάτων, περί της αρίστης διδασκαλίας, περί του διά της σμικράς σφαίρας γυμνασίου, προτρεπτικός
46,85 €
Galenus scripta minora
Περί αιρέσεων τοις εισαγομένοις, Θρασύβουλος, περί φυσικών δυνάμεων
46,85 €
Greek Philosophy
Surprisingly Modern Wisdom from Ancient Greeks
11,66 €
Heraclitus Fragments
A Text and Translation with a Commentary
16,20 €
The works of Hippocrates
The oath, the law, the art on ancient medicine, the physican, decorum
83,99 €
Άπαντα
Μουσικά έργα: Αρμονικά στοιχεία, ρυθμικά στοιχεία, αποσπάσματα
14,38 €
Άπαντα
Διαθήκη, Επιστολή προς Ηρόδοτον, Επιστολή προς Πυθοκλή, Επιστολή προς Μενοικέα, Κύριαι Δόξαι, Επικούρου προσφώνησις
14,38 €
Άπαντα
Υπόμνημα εις τα Πυθαγορικά Χρυσά Έπη: Περί προνοίας
14,38 €
Άπαντα 1
Περί φυτών ιστορίας Α, Β, Γ
11,50 €
Άπαντα 1
Γυναικείων Α και Β
14,38 €
Άπαντα 1
Βιβλία 1-2
11,50 €
Άπαντα 1
Πρόκλου φιλοσόφου Λυκίου Πλατωνικού διαδόχου εις τας Πλάτωνος Πολιτείας Υπόμνημα Α΄
14,38 €
Άπαντα 1
Πυρρώνειοι υποτυπώσεις Α-Β (α-ιβ)
12,47 €
Άπαντα 1
Αποσπάσματα 1
15,34 €
Άπαντα 1
Περί της κατά Μωυσέα κοσμοποιίας, Περί των Χερουβίμ και της φλογίνης ρομφαίας και του κτισθέντος πρώτου εξ ανθρώπου Κάιν
10,55 €
Άπαντα 1
Περί αιτιών και σημείων οξέων παθών Α: Περί αιτιών και σημείων οξέων παθών Β: Περί αιτιών και σημείων χρονίων παθών Α: Περί αιτιών και σημείων χρονίων παθών Β
12,47 €
Άπαντα 1
Περί σφαίρας και κυλίνδρου
12,47 €
Άπαντα 2
Πυρρώνειοι υποτυπώσεις Β (ιγ - κβ) - Γ
12,47 €
Άπαντα 2
Κύκλου μέτρησις: Περί κωνοειδέων και σφαιροειδέων: Περί ελίκων
16,30 €
Άπαντα 2
Εις τας Πολιτείας Πλάτωνος υπόμνημα (Α΄ [συν.])
10,56 €
Άπαντα 2
Περί φυτών ιστορίας Δ, Ε, Ζ
10,55 €
Άπαντα 2
Οξέων νούσων θεραπευτικόν Α: Οξέων νούσων θεραπευτικόν Β: Χρονίων νούσων θεραπευτικόν Α: Χρονίων νούσων θεραπευτικόν Β
12,47 €
Άπαντα 2
Λόγος προτρεπτικός επί φιλοσοφίαν
13,42 €
Άπαντα 2
Νόμων ιερών αλληγορία των μετά την εξαήμερον
13,42 €
Άπαντα 2
Αποσπάσματα 2
15,34 €
Άπαντα 2
Βιβλίον τρίτον, τέταρτον, πέμπτον
10,55 €
Άπαντα 2
Γυναικείων Γ και Δ, Περί σημείων καταγμάτων, Περί επιδέσμων, Ιπποκράτους γένος και βίος
14,38 €
Άπαντα 3
Προς λογικούς Α
12,47 €
Άπαντα 3
Εις τας Πολιτείας Πλάτωνος Υπόμνημα Β΄
15,34 €
Άπαντα 3
Περί φυτών ιστορίας Η, Θ, Ι
10,55 €
Άπαντα 3
Περί της κοινής μαθηματικής επιστήμης.Τα θεολογούμενα της αριθμητικής
15,34 €
Άπαντα 3
Βιβλίον έκτον, έβδομον
11,50 €
Άπαντα 3
Αποσπάσματα 3
13,42 €
Άπαντα 3
Περί γενέσεως Άβελ και ων αυτός τε και ο αδελφός αυτού Κάιν ιερουργούσιν, Περί του το χείρον το κρείττονι φιλείν επιτίθεσθαι
11,50 €
Άπαντα 3
Επιπέδων ισορροπιών: Ψαμμίτης: Τετραγωνισμός παραβολής: Περί των οχουμένων
15,34 €
Άπαντα 4
Περί φυτών αιτιών Α, Β
11,50 €
Άπαντα 4
Προς λογικούς Β
11,50 €
Άπαντα 4
Εις τας Πολιτείας Πλάτωνος Υπόμνημα Β΄ (συνέχεια, 1.287-2.95)
14,38 €
Άπαντα 4
Περί της Νικομάχου αριθμητικής εισαγωγής
15,34 €
Άπαντα 4
Βιβλία όγδοον, ένατον
10,55 €
Άπαντα 4
Στομάχιον, Περί των μηχανικών θεωρημάτων προς Ερατοσθένην έφοδος, Βιβλίον λημμάτων, Πρόβλημα βοεικόν
10,55 €
Άπαντα 4
Περί των του δοκησισόφου Κάιν εγγονών και ως μετανάστης γίγνεται, Περί γιγάντων, Ότι άτρεπτον το θείον
12,47 €
Άπαντα 5
Υπομνήματα Ευτοκίου
17,25 €
Άπαντα 5
Περί γεωργίας, Περί φυτουργίας, Περί μέθης
14,38 €
Άπαντα 5
Προς φυσικούς Α, Β
17,25 €
Άπαντα 5
Περί φυτών αιτιών Γ, Δ
10,55 €
Άπαντα 6
Μαρτυρίες
8,63 €
Άπαντα 6
Περί ων νήψας ο Νώε εύχεται και καταράται, Περί συγχύσεως διαλέκτων, Περί αποικίας
14,38 €
Άπαντα 6
Περί φυτών αιτιών Ε, Ζ
10,55 €
Άπαντα 6
Προς ηθικούς, Προς μαθηματικούς, Προς γραμματικούς
15,34 €
Άπαντα 6
Αποσπάσματα: Περί ψυχής, Υπομνήματα εις Πλάτωνα, Επιστολαί
14,38 €
Άπαντα 7
Προς μαθηματικούς, Προς ρήτορας, Προς γεωμέτρας, Προς αριθμητικούς, Προς αστρολόγους, Προς μουσικούς
11,50 €
Άπαντα 7
Περί φυτών αιτιών Ζ (12-20): Περί ανέμων: Περί σημείων υδάτων και πνευμάτων και χειμώνων και ευδιών
8,63 €
Άπαντα 7
Στοιχείωσις φυσική
8,64 €
Άπαντα 7
Περί του τις ο των θείων έστιν κληρονόμος, Περί της προ τα προπαιδεύματα συνόδου
13,42 €
Άπαντα 8
Περί φυγής και ευρέσεως, Περί των μετονομαζομένων και ων ένεκα μετονομάζονται
12,47 €
Άπαντα 8
Χαρακτήρες: Περί ευσεβείας: Περί λίθων: Περί πυρός
11,50 €
Άπαντα 9
Περί της κατά Πλάτωνα θεολογίας α
13,42 €
Άπαντα 9
Περί του θεοπέμπτους είναι τους ονείρους
13,42 €
Άπαντα 9
Περί οσμών: Περί ιχθύων των εν τω ξηρώ διαμενόντων: Των μετά τα φυσικά: Εκ των φυσικών δοξών: Περί αισθήσεων
12,47 €
Άπαντα 10
Περί λειποψυχίας: Περί κόπων: Περί ιλίγγων: Περί ιδρώτων: Περί παραλύσεως: Αποσπάσματα
9,59 €
Άπαντα 10
Περί Αβραάμ, περί Ιωσήφ
13,42 €
Άπαντα 10
Περί της κατά Πλάτωνα θεολογίας β, γ
15,34 €
Άπαντα 11
Φυτολογικό λεξικό κατά Θεόφραστο
13,42 €
Άπαντα 11
Περί του βίου Μωυσέως, Περί των δέκα λόγων
17,25 €
Άπαντα 11
Περί της κατά Πλάτωνα θεολογίας δ
9,59 €
Άπαντα 12
Περί της κατά Πλάτωνα θεολογίας ε
12,47 €
Άπαντα 12
Περί των εν μέρει διαταγμάτων Α', Β'
15,34 €
Άπαντα 12
Τα προς Σύρον αποτελεσματικά ή Τετράβιβλος: Βιβλία Α, Β
9,59 €
Άπαντα 13
Τα προς Σύρον αποτελεσματικά ή Τετράβιβλος: Βιβλία Γ, Δ
8,63 €
Άπαντα 13
Περί των εν μέρει διαταγμάτων Γ΄, Δ΄
9,59 €
Άπαντα 13
Συμπόσιον, απολογία Σωκράτους, Ιέρων, επιστολαί
10,55 €
Άπαντα 13
Περί της κατά Πλάτωνα θεολογίας ς΄
15,34 €
Άπαντα 14
Στοιχείωσις θεολογική
14,39 €
Άπαντα 14
Περί αρετών, περί άθλων και επιτιμίων και αρών
9,59 €
Άπαντα 15
Περί του πάντα σπουδαίον ελεύθερον είναι. Περί βίου θεωρητικού. Περί αφθαρσίας κόσμου
14,38 €
Άπαντα 16
Εις Φλάκκον. Περί προνοίας. Υποθετικά ή Υπέρ Ιουδαίων απολογία
14,38 €
Άπαντα 17
Εις τον Πλάτωνος Παρμενίδην Α΄-Β΄
15,34 €
Άπαντα 18
Εις τον Πλάτωνος Παρμενίδην Γ΄-Δ΄
16,30 €
Άπαντα 19
Εις τον Πλάτωνος Παρμενίδην Ε΄-ς΄
14,38 €
Άπαντα 21
Εκ των φιλοσόφου Πρόκλου σχολίων εις τον Κρατύλον Πλάτωνος εκλογαί χρήσιμοι
15,34 €
Άπαντα 24
Εις τον Τίμαιον Πλάτωνος Β΄
11,50 €
Άπαντα 25
Εις τον Τίμαιον Πλάτωνος Β΄ (συνέχεια)
10,55 €
Άπαντα 26
Εις τον Τίμαιον Πλάτωνος Γ΄
14,38 €
Άπαντα 27
Εις τον Τιμαίον Πλάτωνος Γ΄
14,38 €
Άπαντα 28
Εις τον Τίμαιον Πλάτωνος Δ΄
17,25 €
Άπαντα 29
Εις τον Τίμαιον Πλάτωνος Ε΄
14,38 €
Άπαντα 30
Εις τον Τίμαιον Πλάτωνος Ε΄ (συνέχεια)
14,38 €
Άπαντα 33
Εις πρώτον Ευκλείδου στοιχείων (Ζητημάτων Α΄)
14,39 €
Άπαντα 34
Εις πρώτον Ευκλείδου στοιχείων (Ζητημάτων Β΄)
9,59 €
Άπαντα 35
Περί των δέκα προς την Πρόνοιαν απορημάτων
14,38 €
Άπαντα 38
Παράφρασις εις την του Πτολεμαίου Τετράβιβλον
15,34 €
Άπαντα 42
Εις την Τετράβιβλον του Πτολεμαίου εξήγησις Γ΄-Δ΄: De eclipsibus (Περί εκλείψεων)
15,34 €
Έν και πολλά
Η λειτουργία της μεθέξεως στο μεταφυσικό σύστημα του Πρόκλου
14,85 €