Αρχαία ελληνική

Φιλτράρισμα κατά

Θεματολογία
Εκδόσεις
more... less
Είδος
Imprint
Συγγραφέας
Filter
Απολογητές
Συμβολή στη σχέση των Απολογιών με την αρχαία ελληνική γραμματεία
13,95 €
Γεμίνος ο Ρόδιος
Μια ιστορική προσέγγιση της ζωής και του έργου του
9,59 €
Εύδημος ο Ρόδιος
Ο ιστορικός των μαθηματικών και της αστρονομίας
11,34 €
Ουρανογραφία
Η ιστορία και η μυθολογία των αστερισμών
15,30 €
Enklima - Έγκλιμα
Untersuchungen zur fr?hgeschichte der griechischen astronomie, geographie und der sehnentafeln
10,77 €
Enneades
Praemisso Porphyrii de vita Plotini deque ordine librorum eius libello
22,40 €
Galenus scripta minora
Περί αιρέσεων τοις εισαγομένοις, Θρασύβουλος, περί φυσικών δυνάμεων
46,85 €
Galenus scripta minora
Περί ψυχής, παθών και αμαρτημάτων, περί της αρίστης διδασκαλίας, περί του διά της σμικράς σφαίρας γυμνασίου, προτρεπτικός
46,85 €
Greek Philosophy
Surprisingly Modern Wisdom from Ancient Greeks
11,66 €
Heraclitus Fragments
A Text and Translation with a Commentary
16,20 €
The works of Hippocrates
The oath, the law, the art on ancient medicine, the physican, decorum
83,99 €
Άπαντα
Μουσικά έργα: Αρμονικά στοιχεία, ρυθμικά στοιχεία, αποσπάσματα
14,38 €
Άπαντα
Υπόμνημα εις τα Πυθαγορικά Χρυσά Έπη: Περί προνοίας
14,38 €
Άπαντα
Διαθήκη, Επιστολή προς Ηρόδοτον, Επιστολή προς Πυθοκλή, Επιστολή προς Μενοικέα, Κύριαι Δόξαι, Επικούρου προσφώνησις
14,38 €
Άπαντα 1
Περί φυτών ιστορίας Α, Β, Γ
11,50 €
Άπαντα 1
Γυναικείων Α και Β
14,38 €
Άπαντα 1
Βιβλία 1-2
11,50 €
Άπαντα 1
Πρόκλου φιλοσόφου Λυκίου Πλατωνικού διαδόχου εις τας Πλάτωνος Πολιτείας Υπόμνημα Α΄
14,38 €
Άπαντα 1
Πυρρώνειοι υποτυπώσεις Α-Β (α-ιβ)
12,47 €
Άπαντα 1
Αποσπάσματα 1
15,34 €
Άπαντα 1
Περί της κατά Μωυσέα κοσμοποιίας, Περί των Χερουβίμ και της φλογίνης ρομφαίας και του κτισθέντος πρώτου εξ ανθρώπου Κάιν
10,55 €
Άπαντα 1
Περί σφαίρας και κυλίνδρου
12,47 €
Άπαντα 1
Περί αιτιών και σημείων οξέων παθών Α: Περί αιτιών και σημείων οξέων παθών Β: Περί αιτιών και σημείων χρονίων παθών Α: Περί αιτιών και σημείων χρονίων παθών Β
12,47 €
Άπαντα 10
Περί Αβραάμ, περί Ιωσήφ
13,42 €
Άπαντα 10
Περί της κατά Πλάτωνα θεολογίας β, γ
15,34 €
Άπαντα 10
Περί λειποψυχίας: Περί κόπων: Περί ιλίγγων: Περί ιδρώτων: Περί παραλύσεως: Αποσπάσματα
9,59 €
Άπαντα 11
Περί της κατά Πλάτωνα θεολογίας δ
9,59 €
Άπαντα 11
Περί του βίου Μωυσέως, Περί των δέκα λόγων
17,25 €
Άπαντα 11
Φυτολογικό λεξικό κατά Θεόφραστο
13,42 €
Άπαντα 12
Περί της κατά Πλάτωνα θεολογίας ε
12,47 €
Άπαντα 12
Περί των εν μέρει διαταγμάτων Α', Β'
15,34 €
Άπαντα 12
Τα προς Σύρον αποτελεσματικά ή Τετράβιβλος: Βιβλία Α, Β
9,59 €
Άπαντα 13
Τα προς Σύρον αποτελεσματικά ή Τετράβιβλος: Βιβλία Γ, Δ
8,63 €
Άπαντα 13
Περί των εν μέρει διαταγμάτων Γ΄, Δ΄
9,59 €
Άπαντα 13
Συμπόσιον, απολογία Σωκράτους, Ιέρων, επιστολαί
10,55 €
Άπαντα 13
Περί της κατά Πλάτωνα θεολογίας ς΄
15,34 €
Άπαντα 14
Στοιχείωσις θεολογική
14,39 €
Άπαντα 14
Περί αρετών, περί άθλων και επιτιμίων και αρών
9,59 €
Άπαντα 15
Περί του πάντα σπουδαίον ελεύθερον είναι. Περί βίου θεωρητικού. Περί αφθαρσίας κόσμου
14,38 €
Άπαντα 16
Εις Φλάκκον. Περί προνοίας. Υποθετικά ή Υπέρ Ιουδαίων απολογία
14,38 €
Άπαντα 17
Εις τον Πλάτωνος Παρμενίδην Α΄-Β΄
15,34 €
Άπαντα 18
Εις τον Πλάτωνος Παρμενίδην Γ΄-Δ΄
16,30 €
Άπαντα 19
Εις τον Πλάτωνος Παρμενίδην Ε΄-ς΄
14,38 €
Άπαντα 2
Οξέων νούσων θεραπευτικόν Α: Οξέων νούσων θεραπευτικόν Β: Χρονίων νούσων θεραπευτικόν Α: Χρονίων νούσων θεραπευτικόν Β
12,47 €
Άπαντα 2
Κύκλου μέτρησις: Περί κωνοειδέων και σφαιροειδέων: Περί ελίκων
16,30 €
Άπαντα 2
Νόμων ιερών αλληγορία των μετά την εξαήμερον
13,42 €
Άπαντα 2
Αποσπάσματα 2
15,34 €
Άπαντα 2
Βιβλίον τρίτον, τέταρτον, πέμπτον
10,55 €
Άπαντα 2
Λόγος προτρεπτικός επί φιλοσοφίαν
13,42 €
Άπαντα 2
Εις τας Πολιτείας Πλάτωνος υπόμνημα (Α΄ [συν.])
10,56 €
Άπαντα 2
Πυρρώνειοι υποτυπώσεις Β (ιγ - κβ) - Γ
12,47 €
Άπαντα 2
Γυναικείων Γ και Δ, Περί σημείων καταγμάτων, Περί επιδέσμων, Ιπποκράτους γένος και βίος
14,38 €
Άπαντα 2
Περί φυτών ιστορίας Δ, Ε, Ζ
10,55 €
Άπαντα 21
Εκ των φιλοσόφου Πρόκλου σχολίων εις τον Κρατύλον Πλάτωνος εκλογαί χρήσιμοι
15,34 €
Άπαντα 24
Εις τον Τίμαιον Πλάτωνος Β΄
11,50 €
Άπαντα 25
Εις τον Τίμαιον Πλάτωνος Β΄ (συνέχεια)
10,55 €
Άπαντα 26
Εις τον Τίμαιον Πλάτωνος Γ΄
14,38 €
Άπαντα 27
Εις τον Τιμαίον Πλάτωνος Γ΄
14,38 €
Άπαντα 28
Εις τον Τίμαιον Πλάτωνος Δ΄
17,25 €
Άπαντα 29
Εις τον Τίμαιον Πλάτωνος Ε΄
14,38 €
Άπαντα 3
Προς λογικούς Α
12,47 €
Άπαντα 3
Εις τας Πολιτείας Πλάτωνος Υπόμνημα Β΄
15,34 €
Άπαντα 3
Περί φυτών ιστορίας Η, Θ, Ι
10,55 €
Άπαντα 3
Περί της κοινής μαθηματικής επιστήμης.Τα θεολογούμενα της αριθμητικής
15,34 €
Άπαντα 3
Βιβλίον έκτον, έβδομον
11,50 €