Ο εν τη λέξει λανθάνων ομηρικός λόγος

ISBN: 9789609326186
€42,60
€38,34
"Εις οιωνός άριστος αμύνεσθαι περί πάτρης" Η επιστήμη της γλωσσολογίας αδυνατεί να ερμηνεύση εκατοντάδας λέξεις και ονόματα της ελληνικής γλώσσης άτινα στερούνται ετύμου και τα κατατάσσει εις την ιαπετικήν ή ινδοευρωγερμανικήν ομάδα γλωσσών. Έτερα ονόματα ή λέξεις μη έχοντα σχέσιν μετά της προαναφερομένης ομάδος τα χαρακτηρίζει ως: μικρασιατικά, μεσογειακά, προελληνικά, των αιγαίων, ξενικά, σημιτικά, δάνεια ή αδήλου και σκοτεινού ετύμου. Άνευ ετύμου ονόματα είνε κώδικες φέροντα μνήμην διότι εντός αυτών λανθάνει [παραμένει κεκρυμμένος, απαρατήρητος, αθέατος, άγνωστος] ο Έλλην Λόγος και δη ο Ομηρικός.
Προδιαγραφές προϊόντος
ΑνθολόγοςΝτοβόρης, Αριστοτέλης Α.